Biz hakda

Işgärler we enjamlar

34

Bolok Mold Technology Co., Ltd., Tadly gurallar we plastmassa toparyna degişli plastik galyplary we adaty plastmassa galyp önümlerini öndürmekde ýöriteleşen 2004-nji ýylda esaslandyryldy.

16 ýyllyk ösüşden soň, orta ölçegli galyndy üpjün ediji bolup ýetişdik.Häzirki wagtda her ýyl 500 töweregi galyp bar.90% -den gowragy ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edýär.

Kompaniýamyzda jemi 200-den gowrak işgär bar.Şol sanda 45 inersener we dizaýner, 52 sany uly galyp öndüriji, 100-den gowrak galyp öndüriji we mehaniki tehnik.Kompaniýada dürli görnüşli galyndy öndürýän enjamlaryň 70-den gowrak toplumy, şol sanda 12 sany degirmen enjamy, 13 toplum EDM enjamy, 1 toplum CMM we galyndylary gaýtadan işleýän beýleki enjamlar bar.

Korporatiw medeniýet

GörüşIndustry Senagat görkezijisini kesgitlemek we ýüz ýyllyk kompaniýa döretmek

Hil şygaryThings zatlary ilkinji gezek dogry ýerine ýetiriň

Dolandyryş düşünjesi: Bitewilik, pragmatiki, ýeňiş we ösüş

Işgärler we enjamlar

2004    Dongguanda galyndylary gaýtadan işleýän dükan tapyldy

2005-nji ýyl    Dongguanda plastik galyndy zawodyny döretdi

2006    Sanjym galyplaýyş maşynlary bilen tanyşdyrdy

2007    Şençzhenen şäherinde daşary söwda bölümini dörediň

2010-njy ýyl    Zawody Dongguan şäheriniň Da Ling Şan şäherine göçürdi

2013    Zawodyň meýdanyny 7500 inedördül metre çenli köpeltdi

2020   Kompaniýamyzy “Toodlying” satyn aldy

Galyndy gurluşynyň we mehanizminiň köp görnüşine baý tejribe toplap, Bolok galyp, netijeli, täsirli we takyk işleýän, şol bir wagtyň özünde müşderiniň çykdajylaryny mümkin boldugyça az saklaýan dürli görnüşli galyplary we bölekleri gurup bilýär.Iň az material galyndylary, galyndylary azaltmak ýa-da ýok etmek, pes hyzmat etmek we uzak galyndy ömri gowy gurlan galyndyda standartdyr.