önümleri

PP Copo plastmassa Molette F2

Gysga düşündiriş:

Çukur we gidrawliki jak bilen awtomatiki usulda burawlamak, bürünç gollanma gyrymsylygy, ýokary tizlikli önümçilik wagtynda galybyň uzak durnuklylygyny üpjün etmek we galybyň ömrüni üpjün etmek üçin gowy sowatmak, Taýwan TWSNS we beýleki ýokary hilli gidrawliki silindrler, howa silindrleri, ygtybarly hil, uzak ömri, nebit we howa syzmagy ýok.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady PP Copo plastmassa Molette F2
Önümiň beýany Rak we gidrawliki jak bilen awtomatiki usulda çykarmak,Bürünç gollanma gyrymsy, ýokary tizlikli önümçilik wagtynda galybyň uzak durnuklylygyny üpjün etmek we galybyň ömrüni üpjün etmek üçin oňat geýimlere garşylyk we ýag çalmak. Gowy sowatmak, Amerikan Parker, Taýwan TWSNS we beýleki ýokary hilli gidrawliki silindrleri, howa silindrlerini, ygtybarly hil, uzak hyzmat ömri, nebit we howanyň syzmagy ýok.
Countryurt eksport ediň Germaniýa
Önümiň ululygy 80X80X47mm
Önümiň agramy 76g
Material PP GF30 Hostacom EKG2087 T Gara
Tamamlamak jadygöý 33
Gowak belgisi 1
Galyndy standarty Metrik
Galyp ölçegi 400X400X520MM
Polat 1.2344
Galyndy durmuşy 1 000 000
Sanjym Sowuk ylgawçy Sub derwezesi
Ejeksiýa Awtomatiki çykaryjy elektorlar
işjeňlik 2 Slaýder Awtomatiki açar
Sanjym sikli 55S
Önümiň aýratynlyklary we ulanylyşy Awtomatiki çykarylýan bölek, sapak birsydyrgyn gabat gelýär,

Çukur we gidrawliki jak bilen awtomatiki usulda açmak

Içki sapaklar, çüýşe gapaklary, içgi gapaklary we plastmassa enjamlary ýaly birleşdirilen plastmassa böleklerinde bolýar.Threadüplükleriň näzik tebigaty sebäpli, bu bölekleri şekillendirmek, ortaça plastmassa böleginden birneme üýtgeşik çemeleşmegi talap edýär.Sapaklara zeper ýetirmän, galyndydan çykarmak üçin guralda nurbat ýadrosy bolmaly.

Geçmişde, bu bölekleri sapaklaryň kesilmezligi üçin el bilen ýadro bilen el bilen kesmeli bolýardy.Munuň üçin goşmaça zähmet we wagt bölek bahasyna we gurşun wagtyna goşuldy.Sanjym galyplaýyş dükanlarynyň köpüsi henizem bu tejribäni dowam etdirýärkä, has gowy usulyň bolmalydygyny bilýärdik.
Bu nähili işleýär:
Ilki bilen plastmassa guralyň içine sanjym edilýär.Plastmassa sowadylandan soň, ýüplükli ýadro çykyp başlaýar.Çekiş mehanizmi rafdan we piondan işleýär we gidrawliki silindr bilen işleýär.
Çukur üç sany dişli toplumy öwürýär, soň bolsa ýüplügiň ýadrosyny elektor gutusyna çekýär.
Threadüplükli ýadro doly açylmadyksoň, galyp açylýar we elektor ulgamy bölegi çykarmak üçin zolakly plastinkany öňe itýär.
Bölek doly çykarylandan soň, gidrawlik silindr tersine öwrülip, ​​ýüplükli ýadrosy galyp görnüşine öwrüp, proses gaýtalanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň