önümleri

Kiçijik AWTOMOBIL HOWA BODY TURBOCHARGER

Gysga düşündiriş:

Arzan bahaly çalt prototip görnüşi, önümçilik sikli 4 hepde.
Gidrawlik hereketlendiriji bilen iki tarapa çekilýän ark slaýderi, göni slaýder we ark slaýder ikinji derejeli çekiş, Slaýder goýmasy önümiň merkezini üpjün etmek üçin çalt sowadylýan berilýum misden ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady Howa bedeni TURBOCHARGER
Önümiň beýany Arzan bahaly çalt prototip görnüşi, önümçilik sikli 4 hepde.
Gidrawlik hereketlendiriji bilen iki tarapa çekilýän ark slaýderi,Göni slaýder we ark slaýder ikinji derejeli çekiş,Süýşürijiniň goýulmagy berilýum misden ýasalýar, önümiň merkezini üpjün etmek üçin çalt sowadylýar.
Countryurt eksport ediň Germaniýa
Önümiň ululygy 350X100X150mm
Önümiň agramy 236g
Material Zytel 70G30 HSLR Gara
Tamamlamak Senagat poly
Gowak belgisi 1
Galyndy standarty Metrik
Galyp ölçegi 450X650X440mm
Polat 718H
Galyndy durmuşy Prototip görnüşi
Sanjym Sowuk ylgaýjy göni bölekde
Ejeksiýa Ejeksiýa pin
işjeňlik 2 Slaýder
Sanjym sikli 55S
Önümiň aýratynlyklary we ulanylyşy Iň oňat akym üçin ýylylyk siňdirilişiniň we mandreliň egilmeginiň täsirini azaltmak üçin alýumin turbalarynyň ýa-da poslamaýan poladyň ýerine ýokary öndürijilikli in engineeringenerçilik plastmassa turbasy we gözýaş
Jikme-jiklik Merkezden gaçyryş kompressory we turbina, turbo güýçlendiriji diýlip atlandyrylýan bir ýere jemlenýär.Onuň we gaz turbinasynyň arasyndaky esasy tapawut, enjamyň ýangyç kamerasy we degişli ulgam bilen enjamlaşdyrylmazlygydyr.Turbina içerki ýanýan hereketlendirijiniň tükeniksiz energiýasyny ulanmak arkaly işleýär we merkezden gaçyryş kompressory tarapyndan üpjün edilen gysylan howa içerki ýangyç hereketlendirijisine garşy zarýad hökmünde ulanylýar.Turbo güýçlendirijide kompressor impelleri we turbina rotor diýilýän şol bir aýlanýan şahada ýygnalýar.Şol bir rotorly şahada ýerleşdirilen we bilelikde aýlanýan möhürler we zyňylýan plitalar bar. Rotor turbo güýçlendirijiniň esasy düzüm bölegi.Mundan başga-da, turbo güýçlendiriji enjamy, çalgy we sowadyş ulgamyny, möhürleýji we ýylylyk izolýasiýa enjamyny, kompressor jaýyny, aralyk ýaşaýyş jaýyny, turbinaly jaýy we adaty işlemek üçin zerur bolan beýleki enjamlary öz içine alýar. Bu önüm prototip görnüşi, zawodlara önüm öndürmäge kömek edip biler çalt we arzan bahadan.

 

Galyp görnüşi

Bu önüm prototip görnüşidir, zawodlara çalt we arzan bahadan önüm öndürmäge kömek edip biler.

Prototip galyndysy näme?

Prototip galyplary dizaýnerleriň we öndürijileriň köpüsine tanyş termin, sebäbi düşünjäni hakykata öwürmek prosesi bilen baglanyşykly.Adatça, senagat ýa-da önüm dizaýnerleri bir önüm düşünjesine eýe bolanda, ýönekeý pikirden has real düşünje çenli dürli etaplary geçerler we önümden soň önümiň daşky görnüşini görkezýän göze görnüp duran zatlar bilen önümi beýan ederler.Prototip galyndysy, dizaýneriň ideýalaryny doly şöhlelendirýän wekilçilikli obýekt döretmek üçin ulanylsa-da, önümçilik galypynyň bahasyndan we hemişelikliginden has pes bolan önümçilik galypy manysynda prototip galyndysyndan tapawutlanýar.3D printerleriň peýda bolmagy bilen prototip galyplarynyň käbir görnüşleri köneldi.Prototip galypynyň döredilişi önüme islendik üýtgetmeleri girizmäge mümkinçilik berýär, sebäbi prototip galyndysy diňe önüm gowy düzülen mahaly ulanylýar.Mysal üçin, dizaýnerde stol çyrasy düşünjesi bar.Taýýar önümiň nähili boljakdygyny görmek üçin ilki bilen bir galyp ulanar.Bu etapda dizaýner, önümiň düşünjesine laýyk bolmagy üçin önüme islendik goşmaça bezeg goşup biler.Prototipiň ölmeginiň nusgalyk netijeleriniň kanagatlanarly däldigini göz öňünde tutup, dizaýner dizaýneriň aňyna meňzeş bir zat öndürmek üçin ölü birnäçe gezek üýtgeder.Bu önümçilik galypyndan tapawutlanýar, sebäbi önümçilik galyndysy köpçülikleýin önümçilik üçin ulanylýar we prototip galyndysyndan has uzak dowam edýär, sebäbi bu pursatda maksat beýle däl.Dizaýny doly önümçilige goýman, inçe düzmek.Dizaýnerleriň önümçilik galybyny ulanmazdan ozal prototip galyplaryny saýlamagynyň sebäpleriniň biri düşünjäniň çylşyrymlylygydyr, dizaýna ýetmek üçin jikme-jikliklere köp üns berilmegi mümkin.Prototipiň dizaýn tapgyry, kanagatlanarly netijeler alynýança birnäçe progressiw ädimlerden ybarat bolar.Dizaýnyň çylşyrymlylygyna görä, käbir dizaýnerler öz galyplaryny döredip ýa-da prototip döredijileriň hyzmatlaryny hakyna tutup bilerler.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň