Üçünji tarap galyndy hyzmaty

cutm

Bolok galyp, milli galyndy önümleriniň hiline gözegçilik we gözleg merkeziniň agzasy.Iňlis dilini bilýän, galyndy gurluşy, galyndy önümçiligi we tehnologiýasy, sanjym galyplaýyş prosesi we 30 ýyllyk galyp tejribesi bolan uly topar bar.Müşderilere awtoulaglar we elektronika bilen üpjün edip bileris.Galyndy taslamasyna baha bermek we lukmançylyk we lukmançylyk önümleri ýaly önümler üçin maslahat bermek, gündelik galyndylary yzarlamak, ugratmazdan ozal galyplary barlamak we galyndy hasabaty, ösüş hasabatynyň, synag hasabatynyň we wideosynyň üçünji tarap iňlis dilindäki wersiýasyny çykarmak ýaly 3-nji tarap galyndy hyzmaty galyndylary barlamak hasabaty we ş.m.Mundan başga-da, plastmassa materiallaryna we metal materiallara giňişleýin seljerme bermek üçin içerde we daşary ýurtlarda belli synag edaralary bilen hyzmatdaşlyk edip bileris.
Iň pes töleg günde 50USD-dan başlaýar.

 

Galyp galyplary üçin bir nokatly hyzmat: hünärmen, adalatly, hemmetaraplaýyn we aladasyz

Hyzmatlarymyz

Galyp dizaýny

Müşderilere HASCO, DME, Misumi, Meusburger we ş.m., Europeanewropa, Amerikan we Japaneseaponiýa galyndy standartlaryny berip bileris we 3 günüň içinde müşderilere 3D, 2D, BOM galyplarynyň doly toplumyny berip bileris.

MoldFlow

MoldFlow kepillendirilen inersenerler önümiň sanjym wagtyny, sanjym basyşyny, doldurma wagtyny, kebşirleme çyzygyny, duzakly howany we ş.m. derňeýärler.

DFM

10 ýyldan gowrak tejribesi bolan galyndy dizaýn inersenerleri önümiň gurluşyny seljerýärler, bölüji çyzygyň, derwezäniň, ejekoiniň we ýerüsti bejerginiň we ş.m.

Önümi ösdürmek boýunça maslahat beriş

Galyplar we sanjym galyplary boýunça 30 ýyllyk tejribesi bolan hünärmenler toparymyz önümiň gurluşyny, öndürijiligini we önümi ýygnamakdan, galyndy önümçiliginden, sanjym galyplaýyş tehnologiýasy we ş.m. giňişleýin seljerme geçirip biler we ösüşi tygşytlamak üçin önümi üýtgetmek üçin ýerlikli teklipler berip biler. çykdajylary we Ösüş siklini gysgaldýar.

Taslamanyň dowamy

Iňlis dilini gowy bilýän we galyp dizaýnyndan, materialy sargyt etmekden, galyndylary gaýtadan işlemekden, galyplary ýygnamakdan, galyndylary synagdan geçirmekden we müşderilere ähli basgançaklaryň hasabatlaryny, suratlaryny we wideolaryny bermek üçin taslama inersenerleri bar.Galybyň ösüşine we hiline ynam bilen doly gözegçilik etmäge mümkinçilik beriň.

Galyplary kabul etmek

Müşderilere üçünji tarap galyndylaryny kabul etmek hyzmatlaryny berip bileris.Galyp inersenerleri galybyň her bölegini barlaýarlar we galybyňyzyň hiline berk gözegçilik etmek üçin galyby şahsy ýygnaýarlar.Müşderilere plastmassa çig mal, galyndy polat, galyndy esbaplary we ş.m. üçin üçünji tarap gözleg edaralarynyň hünär hasabatlaryny berip bileris.

Başlamaga taýynmy?

Entek anyk dälmi?

Näme üçin ýok?aragatnaşyk sahypamyza giriň, siziň bilen söhbet etmek isleýäris!