Habarlar

Plastmassa galyplary üçin işleýiş ulgamynyň dizaýny

1.Düşündiriş: sanjym galypyna gazy çykarmagyň we girizmegiň gurluşy.

2. Sanjym galypynyň pes tükeniksizliginiň netijeleri: önümler kebşirleme belliklerini we köpürjikleri öndürýär, olary doldurmak kyn, burun öndürmek aňsat (partiýa gyralary), önümler ýerli görnüşde ýakylýar, önümleriň içinde köpürjikler bar we güýji önümler azalýar.

3.Ekshaust usuly: çykýan ýeriň çykýan ýeriniň bölüniş ýerinde we boşlugyň bir tarapynda mümkin boldugyça saýlanar.Ony material akymynyň ahyrynda ýa-da goşulyşanda we önümiň galyň diwarynda açmaga synanyşyň.

图片 1

4. Egzoz ýeriniň dizaýny: işleýjilerden gaça durmak üçin işleýiş ýeri mümkin boldugyça ýokary ýa-da aşak bolmaly.Munuň öňüni almak mümkin bolmasa, egrilen egzoz ulagy ulanylyp bilner.Egzoz ýeriniň çuňlugy aşakdaky tablisada görkezilişi ýaly önümiň artykmaç bahasyndan pes bolmalydyr:

Egzoz çukurynyň uzynlygy, esasy işleýiş ýeri bolan boşlukdan 5-10mm daşarda.Ikinji derejeli gaz çykaryjy ýeri 0,3-0.5 çuňlaşdyrylýar.Egzoz çukurynyň ini 5-25mm, köplenç orta sanyny 5-12mm alýar.Egzoz çukurlarynyň sany we aralygy iki sany gaz çykarylýan ýeriň arasyndaky aralyk 8-10mm.Dişli enjamlar ýaly gödek gyralary bolan önümleri, işleýiş ýerleri bilen howalandyryp bolmaýar.Ejektor çeňňegi, elektor çybygy, goýmak we ş.m. ýaly beýleki işleýiş usullaryny ulanyň.

图片 1(1)

Iş wagty: Mart-23-2022