Habarlar

Habarlar

 • Why should injection mold be equipped with exhaust system?

  Näme üçin sanjym galyplary egzoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylmaly?

  Mikro sanjym galyplaryndan gaýtadan neşir edilen sanjym galyplarynyň tükenmegi, galyndy dizaýnynda möhüm mesele, esasanam çalt sanjym galyplarynda, sanjym galypynyň işleýiş talaplary has berkdir.(1) Sanjym galypynda gazyň çeşmesi.1) Gatidäki howa ...
  Koprak oka
 • Design of exhaust system for plastic mould

  Plastmassa galyplary üçin işleýiş ulgamynyň dizaýny

  1.Düşündiriş: sanjym galypyna gazy çykarmagyň we girizmegiň gurluşy.2. Sanjym galybynyň pes tükeniksizliginiň netijeleri: önümler kebşirleme belliklerini we köpürjikleri öndürýär, doldurmak kyn, burun öndürmek aňsat (partiýa gyralary), önümler lokal ...
  Koprak oka
 • Mold design and manufacturing are closely related to plastic processing.

  Galyp dizaýny we önümçiligi plastmassa gaýtadan işlemek bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.

  Plastiki gaýtadan işlemegiň üstünligi ýa-da şowsuzlygy, esasan, galyndy dizaýnynyň we galyndy önümçiliginiň hiline baglydyr we plastmassa galyndy dizaýny plastmassa önümleriniň dogry dizaýnyna esaslanýar.Plastmassa galyndy dizaýnynda göz öňünde tutulmaly gurluş elementleri şulary öz içine alýar: ① Bölünýän ýer, ýagny t ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň orta güýz festiwaly

  “Döwlet geňeşiniň baş edarasynyň 2021-nji ýylda käbir dynç alyşlary guramak baradaky habarnamasyna” görä, 2021-nji ýylda Orta güýz baýramçylygy üçin ýörite çäreler aşakdaky ýaly: 19-njy sentýabrdan 21-nji sentýabr aralygynda jemi 3 gün.18-nji sentýabrda (şenbe) iş.Durin ...
  Koprak oka
 • Thinking about manufacturing industry under the influence of epidemic situation

  Epidemiýa ýagdaýynyň täsiri astynda önümçilik pudagy hakda pikir etmek

  Epidemiýa ýagdaýy kärhanalaryň köpüsi üçin krizis.Diňe “Bahar” festiwalynyň ýedinji gününde kassa ýygymynda 7 milliard, iýmit önümleriniň bölek satuwynda 500 milliard, syýahatçylyk bazaryndaky ýitgiler bolsa 500 milliard.Diňe şu üç pudagyň göni ykdysady ýitgisi ...
  Koprak oka
 • Suggestions for employees during epidemic period

  Epidemiýa döwründe işgärler üçin teklipler

  1. Yza gaýdyp gelmek wagtyny gijikdirmäge synanyşyň.Gyzzyrma bar bolsa, öýde synlaň we zor bilen çykmaň.Eger gyzzyrma aşakdaky üç şertiň biri bilen bilelikde bolsa, wagtynda hassahana gitmegiňizi haýyş edýäris.Disne, döşüň açyklygy we demgysma;Oňa akyl diagnozy goýuldy ýa-da diagnoz goýuldy ...
  Koprak oka
 • Organize staff to visit dmc2019 Exhibition

  Dmc2019 sergisine baryp görmek üçin işgärleri guraň

  Dmc2019 Hytaý Halkara Galyp Tehnologiýasy we enjamlar sergisi we Şanhaý halkara awtoulag galyplary we emele getirýän tehnologiýa we enjamlar sergisi, Hytaý galyp senagaty birleşigi we Şanhaý Halkara Sergi Co., Ltd. tarapyndan ýyllyk hemaýatkärlik ...
  Koprak oka
 • Bolok mold Co., Ltd. nuklein kislotasyny barlamak üçin işgärleri guraýar

  Epidemiýa döwründe kompaniýamyz epidemiýa garşy oňyn syýasatlary berk kabul edýär we işgärleriň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen işleri tertipli ýerine ýetirýär.Işgärleriň saglygyny we önümçilik howpsuzlygyny üpjün etmek.Nuklein kislotasyny barlamak üçin kompaniýamyzyň ähli işgärlerini gurnadyk ...
  Koprak oka