Gaz bilen sanjym

 • gas assist injection plastic broomstick

  gaz kömekçi plastmassa süpürgiç

  Dolandyrylan gaz akymyny (azot ýa-da kömürturşy gazy) galyp, galyň diwarlar material tygşytlaýan, aýlaw wagtyny gysgaldýan we uly plastmassa böleklerini çylşyrymly dizaýn we özüne çekiji ýer bilen emele getirmek üçin zerur basyşy azaldýan boş bölekler bilen döredilýär. gutarýar.Bu artykmaçlyklaryň hemmesi, ýasalan komponentiň gurluş bitewiligine hiç hili zyýan bermezden amala aşyrylýar.
 • Gas assist injection plastic handle

  Gaz kömekçi sanjym plastmassa tutawajy

  daşarky gaz kömekçi sanjym galyplary, bu sanjym galyplary bilen öň ýetip bolmaýan köp sanly çylşyrymly geometriýany döretmäge mümkinçilik berýär.Soňra ýygnamaly köp bölekleri talap etmegiň ýerine, diregler we duralgalar çylşyrymly örtük zerurlygy bolmazdan aňsatlyk bilen bir galypda birleşdirilýär.Basyşly gaz, eredilen rezini bölek berkleşýänçä boşluk diwarlaryna berk itýär we yzygiderli, deň derejede iberilýän gaz basyşy bölekleriň kiçelmeginden saklaýar, üstesine-de ýerüsti kemçilikleri, çökýän yzlary we içki stresleri azaldýar.Bu amal uzak aralyklarda berk ölçegleri we çylşyrymly egrilikleri saklamak üçin amatlydyr.