Habarlar

Näme üçin sanjym galyplary egzoz ulgamy bilen enjamlaşdyrylmaly?

Mikro sanjym galyplaryndan gaýtadan çap edildi

Sanjym galypynyň tükenmegi, galyndy dizaýnynda möhüm mesele, esasanam çalt sanjym galyplarynda, sanjym galypynyň işleýiş talaplary has berkdir.

(1) Sanjym galypynda gazyň çeşmesi.

1) Derwezeban ulgamynda we galyndy boşlugynda howa.

2) Käbir çig malda guratmak bilen aýrylmadyk suw bar.Highokary temperaturada suw buglaryna gazlandyrylýar.

3) Sanjym galyplary wagtynda ýokary temperatura sebäpli käbir durnuksyz plastmassalaryň dargamagy netijesinde öndürilýän gaz.

4) Näme üçin plastmassa çig malynyň üýtgemeginiň ýa-da himiki reaksiýasynyň emele gelmeginden emele gelen gaz sanjym galyplary üçin işleýiş ulgamy kesgitlenmeli?Näme üçin sanjym galyplary üçin işleýiş ulgamyny düzmeli?

(2) Garyp gazyň howpy

Sanjym galybynyň pes tükenmegi, plastmassa bölekleriniň hiline we başga-da köp taraplara howp abandyrar.Esasy çykyşlar aşakdakylar:

1) Sanjym galyplary emele gelende, erit boşlukdaky gazy çalşar.Eger gaz wagtynda çykarylmasa, eremegi doldurmagy kynlaşdyrar, netijede sanjym mukdary ýeterlik bolmaz we boşlugy dolduryp bilmez.

图片 2

2) Zeýkeş suwy pes bolan gaz galyndy boşlugynda ýokary basyş döreder we belli bir gysyş astynda plastmassa aralaşar, netijede gözenekler, boşluklar, boş dokumalar, çişirmek we ş.m.

图片 3

3) Gaz ýokary gysylanlygy sebäpli, galyndy boşlugynyň temperaturasy birden ýokarlanýar, bu bolsa daş-töweregiň eremeginiň çüýremegine we ýakylmagyna, plastmassa bölekleriniň ýerli karbonlaşmagyna we zarýadyna sebäp bolýar.Esasan iki eriş, * burç we derwezäniň flanesleriniň birleşýän ýerinde ýüze çykýar.

4) Her ereýän boşlugyň mehaniki aýratynlyklary dürli-dürli bolup, eremegiň galyplara girmegini we kebşirleme belligini ýok etmegini kynlaşdyrýar.

图片 4

5) Çukurdaky gazyň päsgelçiligi sebäpli, galyplary doldurmagyň tizligini peselder, galyplaýyş sikline täsir eder we önümçiligiň netijeliligini peselder.

(3) Köpürjikleriň plastmassa böleklerinde paýlanyşy

Çukurda gazyň üç esasy çeşmesi bar: boşlukda ýygnanan howa;Çig malyň dargamagy bilen öndürilýän gaz;Çig maldaky galyndy suw we bugarýan suw buglary dürli çeşmeler sebäpli köpürjikleriň dürli pozisiýalaryna eýe.Näme üçin sanjym galyplary işleýiş ulgamy bilen enjamlaşdyrylmaly?Galyp dizaýny

1) Galyndy boşlugynda ýygnanan howa arkaly emele gelýän howa köpürjikleri köplenç derwezäniň garşysynda paýlanýar.

2) Plastiki çig malyň dargamagy ýa-da himiki reaksiýasy netijesinde emele gelen köpürjikler, plastmassa bölekleriniň galyňlygy boýunça paýlanýar.

3) Plastmassa çig malynda galyndy suwy gazlaşdyrmak arkaly emele gelen köpürjikler tutuş plastmassa bölegine kadaly paýlanýar.

Aboveokardaky plastmassa böleklerinde köpürjikleriň paýlanyşyndan diňe bir köpürjikleriň tebigatyna baha bermek bilen çäklenmän, galybyň çykýan böleginiň dogrudygyny we ygtybarlydygyny hem kesgitläp bileris.


Iş wagty: Mart-23-2022