önümleri

Awtoulag dwigateli howa korpusy

Gysga düşündiriş:

Arzan bahaly çalt prototip görnüşi, önümçilik sikli 4 hepde.
Gidrawlik hereketlendiriji bilen iki tarapa çekilýän ark slaýderi, göni slaýder we ark slaýder ikinji derejeli çekiş, Slaýder goýmasy önümiň merkezini üpjün etmek üçin çalt sowadylýan berilýum misden ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady Awtoulag dwigateli howa korpusy
Önümiň beýany Arzan bahaly çalt prototip görnüşi, önümçilik sikli 4 hepde.
Gidrawlik hereketlendiriji bilen iki tarapa çekilýän ark slaýderi,Göni slaýder we ark slaýder ikinji derejeli çekiş,Süýşürijiniň goýulmagy berilýum misden ýasalýar, önümiň merkezini üpjün etmek üçin çalt sowadylýar.
Countryurt eksport ediň Germaniýa
Önümiň ululygy 350X100X150mm
Önümiň agramy 236g
Material Zytel 70G30 HSLR Gara
Tamamlamak Senagat poly
Gowak belgisi 1
Galyndy standarty Metrik
Galyp ölçegi 450X650X440mm
Polat 718H
Galyndy durmuşy Prototip görnüşi
Sanjym Sowuk ylgaýjy göni bölekde
Ejeksiýa Ejeksiýa pin
işjeňlik 2 Slaýder
Sanjym sikli 55S
Önümiň aýratynlyklary we ulanylyşy Iň oňat akym üçin ýylylyk siňdirilişiniň we mandreliň egilmeginiň täsirini azaltmak üçin alýumin turbalarynyň ýa-da poslamaýan poladyň ýerine ýokary öndürijilikli in engineeringenerçilik plastmassa turbasy we gözýaş
Jikme-jiklik Turbinaly jaýyň içinde geçirmek üçin herekete getiriji mehanizmiň hereketlendiriji güýjüni we ýeň ýeňi bilen aýlanyp bilýän hereketlendiriji wilkany, ýeňiň daşarky howa tarapyny möhür bölekleri bilen öz içine alýan turbo güýçlendiriji. Möhürde möhürlenen korpus bar. rezin we möhür bahar kanikulynyň oturdylan metal korpusy, içki dodak möhüri bilen çeşmäniň elastik güýji sürüjiniň içki periferiýa ýüzüne basylýar. Mundan başga-da, möhür korpusynyň ahyrky ýüzünde öňünden emele gelýär. kontaktyň hereketlendiriji şahasynyň agzasynyň daşarky howa tarapynda üpjün edilip bilner.

Ulany

Turbo güýçlendirijiniň esasy wezipesi, hereketlendirijiniň güýjüni we momentini ýokarlandyrmak we ulagy has güýçli etmek üçin hereketlendirijiniň howa kabul edişini ýokarlandyrmakdyr.Turbo güýçlendirijiniň iş ýörelgesi: hereketlendirijiniň işleýiş rozetkasyndan çykýan gaz gazy, turbinaly kamerada hereketlendirijini herekete getirmek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, hereketlendiriji güýçlendiriji kameradaky güýçlendiriji tigir bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Güýçlendiriji kameranyň bir ujy bug süzgüji bilen baglanyşdyrylýar, beýleki ujy bolsa bug süzgüçinden sorulan howany hereketlendirijiniň silindrine basýar, şonuň üçin hereketlendirijide howany ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň