önümleri

TISK4-5713101 Awtoulagyň awtoulag örtügi

Gysga düşündiriş:

Alty sany klapan gyzgyn burun wagt gözegçisine sanjym edilýär, Eredilen material deň derejede akýar, Önümiň tekizligi deformasiýa 1MM-de bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bölümiň ady TISK4-5713101Awtoulag gün şöhlesiAwtoulag
Önümiň beýany Alty klapanGyzgyn burunlara wagt gözegçisiniň üsti bilen sanjym edilýär, Eredilen material deň derejede akýar, Önümiň tekizligi deformasiýa 1MM-de bolýar
Countryurt eksport ediň Germaniýa
Önümiň ululygy 758X556X33MM
Önümiň agramy 1423g
Material PA 6 GF30 Akulon® K224-LG6 E.
Tamamlamak Mold-Tech MT-9053
Gowak belgisi 1
Galyndy standarty Metrik
Galyp ölçegi 850X1050X520MM
Polat 1.2344
Galyndy durmuşy 1 000 000
Sanjym YUDO Alty klapan gyzgyn burun
Ejeksiýa Ejektorlar
işjeňlik 1 Slaýder
Sanjym sikli 55S
Önümiň aýratynlyklary we ulanylyşy Gün şöhlesi az deformasiýa edilýär, awtoulagyň ýokarsyna gowy gabat gelýär we syzmaýar.

Jikme-jiklikler
Bu önüm awtoulagdan ýasalan örtükdir
Awtoulagyň gün örtügi örtügi üçegiň üstünde oturdylýar, ol awtoulagdaky howany netijeli aýlap we arassa howanyň girişini artdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, awtoulagyň gün şöhlesi görüş meýdanyny giňeldip we ykjam surata düşürmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
Awtoulag asmany takmynan bölünip bilner: daşarky süýşmek görnüşi, içerki gizleniş görnüşi, içerki gizleniş we daşarky öwrüm görnüşi, panoramik görnüş we perde görnüşi.Esasan täjirçilik ulagynda, awtoulagda we beýleki modellerde oturdylýar.

Önüm tehnologiýasy

Alty klapanGyzgyn burunlara wagt gözegçisiniň üsti bilen sanjym edilýär, Eredilen material deň derejede akýar, Önümiň tekizligi deformasiýa 1MM-de bolýar.

Awtoulag elektrik örtüginiň esasy gurluşy esasan süýşmek mehanizminden, hereketlendiriji mehanizmden, dolandyryş ulgamyndan we wyklýuçatelden durýar.Her bölümiň gurluşy we işleýiş ýörelgesi:

1. Süýşmek mehanizmi

Elektrik örtüginiň süýşmek mehanizmi esasan ýol görkeziji blokdan, ýol görkezijisinden, birleşdiriji çybykdan, ýaýdan, öň we yzky ýassyk oturgyçlaryndan we ş.m.

2. Sürüji mehanizmi

Elektrik şöhlesiniň hereketlendiriji mehanizmi esasan hereketlendirijiden, geçiriş mehanizminden we süýşýän nurbatdan ybarat) 1) Motor.Motor.Geçiriji enjamyň üsti bilen gün şöhlesiniň açylmagyna we ýapylmagyna güýç berilýär.Motor iki tarapa aýlanyp bilýär, ýagny hereketlendirijiniň aýlanma ugruny üýtgetmek üçin tok ugruny üýtgedip, asmanyň açylmagy we ýapylmagy amala aşyrylyp bilner (2) Geçiriş mehanizmi.Geçiriş mehanizmi esasan gurçuk dişli geçiriş mehanizminden, aralyk dişli geçiriş mehanizminden (aralyk dişli hereketlendiriji, geçiş aralyk dişli) we hereketlendiriji dişli enjamlardan durýar.Dişli geçiriş mehanizmi elektrik energiýasyny alýar, aýlanma ugruny üýtgedýär, tizligi peseldýär we ýokarlandyrýar, soňra bolsa asmany açmak we ýapmak üçin güýji süýşýän nurbata geçirýär;Şol bir wagtyň özünde, kameranyň ýapylýan çäginiň başynda açmak we ýapmak üçin güýç kamera iberilýär.Sürüji aralyk dişli we gurçuk dişli şol bir şahada berkidilýär we gurçuk dişli bilen sinhron aýlanýar;Geçiş aralyk dişli we hereketlendiriji dişli şol bir çykyş wilkasyna berkidilýär we hereketlendiriji dişli aýna açylmagyna we ýapylmagyna itergi berer.

3. Geçmek

Elektrik togunyň wyklýuçateli dolandyryş wyklýuçatelinden we çäkli wyklýuçatelden ybarat) 1) Dolandyryş wyklýuçateli.Esasan süýşýän wyklýuçatel we rampa wyklýuçatelini öz içine alýar.Süýşüriji wyklýuçateliň üç sany dişli bar: süýşmek, süýşmek we ýapmak (orta ýagdaý).Ramp up wyklýuçatelinde üç sany dişli hem bar: ýokaryk çykmak, aşak düşmek we ýapmak (orta ýagdaý).Bu wyklýuçatelleri işletmek bilen, gün şöhlesinden hereketlendiriji mehanizmiň hereketlendirijisi öňe we tersine aýlanmagy amala aşyryp biler we gün şöhlesi dürli ýagdaýlarda işläp biler (2) Çäklendiriji wyklýuçatel.Çäklendiriji wyklýuçatel, edil syýahat wyklýuçateli ýaly, gün şöhlesiniň ýagdaýyny kesgitlemek üçin ulanylýar.Çäklendiriji wyklýuçatel hereketlendiriş mehanizminiň kuwwatly ujunda oturdylan kameranyň aýlanmagy bilen açylýar we ýapylýar.Motor hereketlendirijini çykaranda, hereketlendirijiniň we süýşüriji nurbatyň üsti bilen tizlenenden soň kamerany aýlanmaga iterýär, şonuň üçin kameranyň töweregindäki aýlaw bölegi asmanyň awtomatiki dolandyrylyşyny amala aşyrmak üçin wyklýuçateliň açylmagyna we ýapylmagyna itergi berýär.

4. Dolandyryş ulgamy

Dolandyryş ulgamy ECU, taýmer, buzzer we röle bilen sanly dolandyryş zynjyrydyr.Onuň wezipesi, wyklýuçatel arkaly maglumat girişini almak, sanly zynjyryň üsti bilen logiki amallary geçirmek we penjiräniň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin estafetanyň hereketini kesgitlemek.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň